Čo je kolaudácia alebo kolaudácia v kocke ...

Tešíte sa na nové bývanie a zo všetkých strán vás strašia kolaudáciou? Netreba sa ničoho báť, ak si v dokumentoch urobíte poriadok a systematicky vybavíte všetko potrebné, váš nový príbytok bude mať kolaudáciu za sebou jednoducho a v primeranom čase. A potom už vám neostáva nič iné ako sa nasťahovať a usporiadať kolaudačnú oslavu!

Je kolaudácia povinná?

Podľa stavebného zákona, každá dokončená stavba musí byť riadne skolaudovaná: "Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia."

Bez kolaudácie teda legálne nemôžme využívať žiadnu stavbu – ak by niekto zistil takého užívanie a ohlásil to príslušnému úradu, môžme sa dostať do veľkých problémov. Okrem toho, zákon hovorí, že: "kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a)." Čiže aj tie stavby, ktoré nevyžadovali stavebné povolenie, musia byť riadne skolaudované.

Celý proces je celkom náročný, zjednodušte si ho a objednajte si energetický certifikát online a bez behačiek.

 Čo je to kolaudácia?

Kolaudačné rozhodnutie je administratívny úkon, ktorý v správnom konaní vydáva príslušný miestny stavebný úrad (ten istý, ktorý vydal stavebné povolenie). Proces kolaudácie riadia nasledujúce zákony:

  • § 82 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel

  • § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel

  • § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

Zjednodušene povedané, kolaudácia je schválenie vybudovanej stavby (bytu, domu) stavebným úradom pre účely riadneho užívania priestoru. Účastníkom kolaudačného konania je spravidla stavebník, vlastník stavby či pozemku. Informácie o celom priebehu kolaudácie nájdete v tu.

Každopádne musí mať stavba dokončené všetky stavebné práce, podlahy, stropy, komín, bleskozvod, rozvody, kanalizáciu, prípojky na inžinierske siete, merače, schody, balkóny a iné nevyhnutné súčasti. Stanovená lehota, počas ktorej sa kolaudačný proces uskutoční je 30 až 60 dní.

S kolaudáciou sú spojené určité poplatky, výšku ktorých nájdete v našom checkliste.

Zaujímavosťou je, že od týchto poplatkov sú oslobodené stavby plniace určité účely vo verejnom záujme – napríklad národné metodické centrá, osvetové strediská, domovy sociálnych služieb, planetáriá, knižnice, hvezdárne, štátne divadlá, múzeá či galérie. 

Celý proces je celkom náročný, zjednodušte si ho a objednajte si energetický certifikát online a bez behačiek.

V akých prípadoch kolaudačné rozhodnutie stavebný úrad nevydá?

"Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak
a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,
 
b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,
 
c) nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
 
d) nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
 
e) nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov (§
 43f)."

Okrem toho stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť v prípade ak ide o:

"a) drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu, 
b) jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením
".

 

Čo všetko potrebujem na kolaudáciu?

V žiadnom prípade nenechajte skolaudovanie vášho domu na náhodu a stiahnite si tento zoznam dokumentov s radami kde, ako ich vybaviť a koľko vás to bude stáť. Aj my používame tento zoznam!

Kto vám radí?

Volám sa Adam Kadlečík a za svoj život som vybavil veľké množstvo stavebných povolení a kolaudácií. Za toto obdobie som nazbieral veľa skúseností, o ktoré sa chcem teraz s vami podeliť.

Stavbu vám neskolaudujú ak...

Čo potrebujete na vypracovanie energetického certifikátu?

Ako je to s obhliadkou stavby pri energetickom certifikáte?

Sme si istí našimi službami, preto Vám dávame garanciu vrátenia peňazí. Môžete ju využiť, ak z dôvodu pochybenia na našej strane nedodržíme termín dodania.